Iniciar sessió

Àrea socis

Bases EntreviSTEM 2022

Context

Actualment, només el 35% dels estudiants matriculats en carreres STEM a tot el món són dones. En els equips d'investigació, la presència femenina tot just arriba al 28%. És precisament per aquest motiu que a TICAnoia hem volgut posar el nostre granet de sorra per tal d'apropar i donar visibilitat el talent femení STEM (Science, Technology, Engineering Mathemathics) de la nostra regió creant el projecte EntreviSTEM, dirigit a nois i noies de 10 a 14 anys que vulguin conèixer de primera mà les experiències de les professionals STEM del territori.

 

Objectius

Donar a conèixer el món STEM femení a les noves generacions.

 • Inspirar vocacions STEM.
 • Treballar en la reducció de l'escletxa de gènere en les STEM.
 • Donar visibilitat al talent STEM femení local i generar xarxa.
 • Apropar i reconèixer el treball que fan aquestes professionals al territori.
 • Crear un nexe d'unió entre els centres escolars i el teixit STEM professional del territori. 
 • Curricularment també és una oportunitat per desenvolupar els següents àmbits:
  • Àmbit lingüístic.
  • Àmbit cientificotecnològic.
  • Àmbit digital.
  • Àmbit personal i social.

 

Participants

 1. Aquest concurs va adreçat als alumnes de 5è o 6è del  Primària, i de 1r i 2n de Secundària. Correspon a la franja de 10 a 14 anys.

 2. Els i les  participants han d'estar vinculats i tutoritzats des dels centres escolars. La participació es farà mitjançant la inscripció anònima dels nois i noies a través dels i les professors/tutors/monitors dels centres als quals pertanyen.

 3. Es podrà participar en el concurs formant grups de 2 a 4 membres. Tot grup, s'haurà d'inscriure sota un nom, sense cap classe d'identificació personal.

 4. El professorat de cada centre haurà d'inscriure el grup o grups als quals supervisa al web del concurs www.ticanoia.cat/entrevistem fent constar les seves dades de contacte professional (nom, cognoms, telèfon i correu electrònic), així com el nom del grup o grups al/s que tutela, el nombre de components que l'integren (dos, tres o quatre) i la seva edat.  Cada centre escolar podrà presentar un màxim de 10 entrevistes per cicle.

 5. El professorat dels i les  participants és l'encarregat d'engrescar l'alumnat i treballar conjuntament els diversos temes que proposa el concurs. Aquests podran disposar de materials i suport per part de TICAnoia per tal de desenvolupar el projecte.

 6. Així mateix, el  professorat que inscrigui els grup/s per a participar en el concurs, es compromet a donar trasllat de tots els extrems continguts en les presents bases de participació a tots els components dels grups a fi que les coneguin.

La participació en el concurs comporta l'acceptació de les presents bases.

 

Temes de treball

Entrevistes a les professionals STEM de la comarca de l'Anoia. Per tal d'apropar les històries individuals personals i professionals de les dones que es dediquen a sectors històricament masculinitzats.

 

Com participar?

Les categories establertes són les següents: 

 • 5è i 6è  de primària. (correspon a nens i nenes de 10 a 12 anys). 
 • 1r i 2n d'ESO  (correspon a nois i noies de 12 a 14 anys.)

La modalitat és l'entrevista periodística en català, castellà o anglès.

 1. Els i les joves participants a “EntreviSTEM” poden donar la seva visió sobre la temàtica plantejada mitjançant un vídeo entrevista a una professional STEM de la comarca de l'Anoia:
  •  Els vídeos han de ser originals, no podran superar, en cap cas els 15 minuts de durada.
  • La gravació pot fer-se tant per videotrucada en grup, com de manera presencial, en aquest cas la gravació ha de ser en horitzontal.
  • Han de contenir el logo del Concurs EntreviSTEM a l'inici de la gravació, el nom i cognoms de la persona entrevistada. 
  • La gravació del vídeo ha de ser en horitzontal i garantir una bona qualitat d'àudio.
  • La gravació no podrà contenir el nom del centre representat ni senyals que l'identifiquin per facilitar l'acció del jurat i la seva independència.
 2.  Els centres escolars participants a EntreviSTEM hauran de fer arribar l'enllaç a l'entrevista al següent formulari tot indicant el nom del tutor/a, l'escola, i el nom del grup.
 3. Les entrevistes es gravaran en format vídeo, en forma de videoconferència, al mateix centre o en el format que s'acordi amb la professional STEM.
 4. En cas de no disposar de cap contacte d'una professional STEM,  TICAnoia posarà a disposició del centre professionals disposades a participar en l'activitat.

 En relació amb les diferents modalitats del concurs, cal tenir també en compte les següents consideracions:

 • Els treballs presentats en cap cas poden incitar a afavorir situacions de risc o de temeritat. Si fos el cas, no s'admetran al concurs. No han de ser contraris a les lleis, ni a l'ordre públic.
 • L'organització té el dret de decidir si les propostes presentades s'ajusten a la temàtica proposada i, en cas contrari, no admetre-les.
 • Els treballs presentats es poden presentar en llengua catalana, castellana o anglesa.

 

Premis

 1. Els premis consisteixen en:
  • Millor entrevista: El premi constarà de:
   • Un val Bureu Vallée de 100€ en material per als alumnes guanyadors de cada categoria.
   • Un premi per la classe de cadascun dels grups guanyadors que consistirà en una formació per part de l'experta en comunicació Xènia Castelltort de l'empresa Express Yourselfi TALLER “COMUNIQUEMNOS MILLOR!” a realitzar abans del 17 de juny.
   • Subscripció per un mes a FilminCAT per a cada membre dels dos equips guanyadors.
   • Una entrada a Ingravita per a cada membre dels equips guanyadors.
  • Altaveu sense fils: Els alumnes dels grups guanyadors entraran al sorteig d'un altaveu sense fils.
 2. Els premis no es podran bescanviar pel seu valor en efectiu i estan subjectes a la normativa fiscal.
 3. Els premis poden ser substituïts per algun de valor similar.
 4. L'organització es reserva el dret de canviar els premis de totes o alguna de les categories per causes de força major.

 

Calendari

La inscripció comença el 8 de març de 2022 i acaba el 6 de maig de 2022.

 • Durant aquest període, els professors/tutors/monitors dels participants podran enviar en qualsevol moment les seves propostes al formulari habilitat a tal efecte
 • En dues setmanes  es comunicaran quins són els equips guanyadors i es lliuraran els premis. La comunicació es fa a través dels tutors dels grups, la web de concurs i les xarxes socials.

 

Jurat 

 • El jurat està format per professionals de la comunicació i el sector TIC. 
 • El jurat valorarà l'obra dels participants basant-se en la seva qualitat, coherència amb el tema de treball i originalitat.
 • Les decisions del jurat són inapel·lables.

 

Drets d'autor

 • Els autors i els protagonistes de les entrevistes accepten adherir-se a la llicència Creative Commons i, per tant, són coneixedors que les obres que pengin al concurs poden ser publicades per tothom que ho vulgui sempre que s'esmenti la font (l'autor i el nom del Premi EntreviSTEM).
 • Els treballs presentats han de ser de creació pròpia. No s'acceptaran “muntatges” on només aparegui una captura de pantalla o fotografia extreta d'un banc d'imatges, i on l'única modificació sigui la inserció d'un text o titular.
 • Les entrevistes seran cedides gratuïtament pels seus autors als organitzadors d'aquest, amb caràcter mundial, de forma indefinida i no exclusiva, els drets de reproducció, distribució, comunicació de les seves obres, sense cap mena de limitació, de forma total o parcial, i a través qualsevol classe de mitjà, sempre que no tinguin ànim de lucre.
 • A tal efecte, en el moment que se'ls comuniqui que són finalistes del concurs hauran de portar la corresponent autorització dels seus pares o tutors legals amb còpia del seu DNI, o la corresponent autorització del responsable legal del centre educatiu amb còpia del seu DNI, d'acord amb els models d'autorització adjunts.

 

Drets d'imatge

Els i les  finalistes i guanyadors/es autoritzen expressament a TICAnoia, com a organitzador del concurs, perquè pugui procedir a la captació i publicació, per qualsevol mitjà, amb àmbit estatal i sense limitació temporal, de les fotografies i altres materials audiovisuals que continguin la seva imatge i que s'obtinguin amb motiu del lliurament de premis o qualsevol altre acte relacionat amb el concurs, de forma gratuïta.

Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment, però haurà d'indemnitzar-se, si s'escau, pels danys i perjudicis derivats de la retirada de la seva imatge.

Així mateix, s'autoritza expressament a què les seves dades i les dades relatives a la seva participació en el concurs, com ara classificació, etc., també siguin publicades a través de qualsevol mitjà amb àmbit estatal i sense limitació temporal.

A tal efecte, en el moment en què se'ls comuniqui que són finalistes hauran de portar la corresponent autorització dels seus pares o tutors legals amb còpia del seu DNI d'acord amb el model d'autorització que consta en aquest mateix document. 

En el cas de centres docents autoritzaran al TICAnoia als efectes esmentats anteriorment, el/s responsable/s legal/s del/s centre/s escolar/s o la/es persona/es designada/es pels centres escolars per a representar-los d'acord amb el model d'autorització que consta en aquest mateix document.

 

Drets de l'organitzador

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació i el compromís del compliment d'aquestes bases. L'organització es reserva el dret de modificar les bases en qualsevol moment.

L'organitzador es reserva el dret d'eliminar els participants inscrits que defraudin, alterin o inutilitzin el bon funcionament i el desenvolupament normal i reglamentari del present concurs. L'organització pretén que totes les persones inscrites participin en igualtat de condicions i en estricte respecte a les normes i de bona fe. Per això qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la desqualificació de la persona participant.

L'organitzador no admetrà actes de pirateria o destinats a manipular el concurs en perjudici de la resta de participants. En el supòsit de què l'organitzador tingui sospites de què una persona utilitza plataformes d'intercanvi de vots, utilitza perfils falsos, ha manipulat o intentat manipular fraudulentament el concurs en el seu propi benefici, l'eliminarà automàticament mitjançant comunicació via correu electrònic sense més requisit que explicar-li els motius de la seva eliminació.

Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube