Iniciar sessió

Àrea socis

Inscripció escoles

El professor/tutor/monitor del centre inscriu el grup al  que supervisa al web del certamen fent constar les següents dades de contacte professional, així com el nom del grup o grups al/s que tutela, el nombre de components que l'integren i l'edat dels mateixos. Es limita el nombre de presentacions per centre a 10 entrevistes.

 

AUTORITZACIÓ REPRESENTANTS CENTRES EDUCATIUS CERTAMEN “EntreviSTEM”

Com a responsable legal / persona designada pel centre escolar per representar-lo, mitjançant la present manifesto expressament conèixer i acceptar les bases del certamen EntreviSTEM i:

AUTORITZO a què les meves imatges fotogràfiques i altres materials audiovisuals que s'obtinguin amb motiu del lliurament de premis o qualsevol altre acte relacionat amb el concurs EntreviSTEM, puguin ser publicades, de forma total o parcial, per a qualsevol mitjà i mitjançant qualsevol format i suport, amb àmbit estatal i sense limitació temporal, de forma gratuïta. Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment, però haurà d'indemnitzar-se, si és el cas, pels danys i perjudicis derivats de la retirada de la imatge. Així mateix, autoritzo la cessió gratuïta l'associació TICAnoia com a organitzadors del concurs EntreviSTEM, amb caràcter mundial, pel temps màxim permès per la llei i no exclusiva, dels drets de reproducció, distribució i comunicació de les entrevistes dels quals puguin ser autors els centres escolars, sense cap tipus de limitació, de forma total o parcial, i a través qualsevol classe de mitjà i suport, sempre que no tinguin ànim de lucre. Per últim, en cas de resultar guanyador el centre escolar al qual represento, declaro que conec que els premis d'aquest concurs constitueixen premis en espècie amb la consideració de guany patrimonial pel guanyador, de manera que estaran subjectes a les obligacions fiscals corresponents, d'acord amb la Llei i el Reglament de l'IRPF vigents en el moment del lliurament dels premis. La retenció de l'IRPF, si escau, serà responsabilitat de l'organitzador.

Accepto la política de privacitat

Avís sobre la protecció de dades personals

L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que podeu trobar al peu d'aquesta plana de Associació per l’impuls de l'ecosistema TIC de l’Anoia.

Associació per l’impuls de l'ecosistema TIC de l’Anoia utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube